ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

การทำนาข้าวอินทรีย์

เรื่อง การทำนาอินทรีย์


การทำนาข้าวปลอดสารพิษ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าวสำหรับการบริโภคอย่างปลอดภัย ไร้สารพิษ รักษาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากหรือมีโรคน้อยที่สุด
               การที่เกษตรกรนิยมใส่ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ  ในพื้นที่การเกษตร  ซึ่งสะสมในดินและต้น น้ำลำธาร  ก่ออันตรายต่อชีวิตที่อยู่โดยรอบ  รวมถึงผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเอง  ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านบ้านโนนสะอาด  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น  โดยได้รับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนประสบความสำเร็จ  สภาพสมบูรณ์ของที่นาเริ่มกลับคืนมา 
นางกองสี  ต่อพันธ์ เปิดเผยว่า  ในอดีตเกษตรกรที่ทำนาประสบปัญหาหน้าดินแข็ง  ต้นข้าวเกิดโรคระบาด  เติบโตช้า  ได้ผลผลิตน้อย  ได้พยายามหาทางแก้ไขมาตลอด   แต่ไม่สำเร็จ  ชาวบ้านจึงรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาเมื่อปี พ..2547   โดยมีผู้นำหมู่บ้านโนนสะอาด เป็นผู้ริเริ่มพาชาวบ้านทำนาอินทรีย์ คือ นาย กองทัพ  เดชทิพย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ลดสารเคมีตกค้าง  ฟื้นฟูธรรมชาติให้ลูกหลาน  เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองแก่สมาชิกในการจำหน่ายผลผลิต  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ  และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว  และที่สำคัญช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในสังคมชนบท
ชาวบ้านโนนสะอาดโดยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อฝึกทำปุ๋ยและยาฆ่าแมลงด้วยตนเอง และ นำกลับไปใช้ในแปลงนาของตัวเองได้
ต่อมาได้ทำน้ำหมักจากสีเขียว เช่น  พืชตระกูลถั่วและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง  น้ำหมักสกัดจากผลไม้สด  น้ำหมักจากหอยเชอรี่  และซากสัตว์ต่างๆ  จนสามารถทำเองได้เป็นอย่างดี  รวมไปถึงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใส่นาข้าว  ซึ่งมีวิธีทำคือ
นำมูลสัตว์ แกลบ ใบไม้แห้ง เศษหญ้า หรืออินทรียวัตถุอื่น ๆ น้ำ 1 ปี๊บ 
จุลินทรีย์  2  ช้อนโต๊ะ  ผสมให้เข้ากันกับน้ำจากผลไม้คั้น  กากน้ำตาล  ให้พอหมาดๆ  บรรจุกระสอบที่มีรูระบาย  เมื่อผ่านไป  2-3  วันจับดูจะรู้สึกร้อนประมาณ  45-50  องศาเซลเซียส  แสดงว่าทำถูกต้องตามขั้นตอน  จากนั้นหมักทิ้งไว้  5  วัน  เมื่อเย็นลงก็สามารถนำไปใช้ได้  และต้องเก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้ถูกความชื้นและความร้อน
ประโยชน์ของการทำนาข้าวอินทรีย์
1.ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตมากขึ้น  โดยต้นทุนในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงแค่ ประมาณ 200 บาทต่อไร่ โดยอาจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากในตอนแรกแต่จะค่อยๆลดลงเมื่อดินดีแล้ว ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีจะได้ผลผลิตประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ โดยต้นทุนการผลิตประมาณ 400 บาทต่อไร่ และต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้มากขึ้นในทุกๆ ปี
2.ได้สภาพแวดล้อมที่สมบรูณ์กลับคืนมา ดินร่วนซุย รากข้าวชอนไชหาอาหารง่าย กบ กุ้ง ปลา ชุกชุม มีสุขภาพชีวิตที่ดี มีอาหารปล่อยสารพิษไว้บริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น